[space]
nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gifANGELA STRASSHEIM

Untitled, 2003 C-print
40 x 30 inches

courtesy Marvelli Gallery, New York