[space]
nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gifANGELA STRASSHEIM

Untitled, 2004 C-print
30 x 40 inches

courtesy Marvelli Gallery, New York